• 15 Trịnh Quang Xuân, Tp Đà Nẵng
  • hi@ocn.vn
  • 0866550669

Kiến thức

Đề xuất cách chức PGĐ Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu
Đề xuất cách chức PGĐ Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu
Phó giám đốc Điện lực Vân Đồn, Trưởng phòng Kinh doanh và Tổ trưởng kinh doanh giám sát bị đề xuất cách chức sau việc hóa đơn điện "nhảy" từ 370 nghìn lên gần 90 triệu.
Đề xuất cách chức PGĐ Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu
Đề xuất cách chức PGĐ Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu
Phó giám đốc Điện lực Vân Đồn, Trưởng phòng Kinh doanh và Tổ trưởng kinh doanh giám sát bị đề xuất cách chức sau việc hóa đơn điện "nhảy" từ 370 nghìn lên gần 90 triệu.
Đề xuất cách chức PGĐ Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu
Đề xuất cách chức PGĐ Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu
Phó giám đốc Điện lực Vân Đồn, Trưởng phòng Kinh doanh và Tổ trưởng kinh doanh giám sát bị đề xuất cách chức sau việc hóa đơn điện "nhảy" từ 370 nghìn lên gần 90 triệu.
Đề xuất cách chức PGĐ Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu
Đề xuất cách chức PGĐ Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu
Phó giám đốc Điện lực Vân Đồn, Trưởng phòng Kinh doanh và Tổ trưởng kinh doanh giám sát bị đề xuất cách chức sau việc hóa đơn điện "nhảy" từ 370 nghìn lên gần 90 triệu.
Đề xuất cách chức PGĐ Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu
Đề xuất cách chức PGĐ Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu
Phó giám đốc Điện lực Vân Đồn, Trưởng phòng Kinh doanh và Tổ trưởng kinh doanh giám sát bị đề xuất cách chức sau việc hóa đơn điện "nhảy" từ 370 nghìn lên gần 90 triệu.
Đề xuất cách chức PGĐ Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu
Đề xuất cách chức PGĐ Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu
Phó giám đốc Điện lực Vân Đồn, Trưởng phòng Kinh doanh và Tổ trưởng kinh doanh giám sát bị đề xuất cách chức sau việc hóa đơn điện "nhảy" từ 370 nghìn lên gần 90 triệu.
Đề xuất cách chức PGĐ Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu
Đề xuất cách chức PGĐ Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu
Phó giám đốc Điện lực Vân Đồn, Trưởng phòng Kinh doanh và Tổ trưởng kinh doanh giám sát bị đề xuất cách chức sau việc hóa đơn điện "nhảy" từ 370 nghìn lên gần 90 triệu.
Đề xuất cách chức PGĐ Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu
Đề xuất cách chức PGĐ Điện lực Vân Đồn vụ hóa đơn tiền điện 90 triệu
Phó giám đốc Điện lực Vân Đồn, Trưởng phòng Kinh doanh và Tổ trưởng kinh doanh giám sát bị đề xuất cách chức sau việc hóa đơn điện "nhảy" từ 370 nghìn lên gần 90 triệu.